2021. január 21., csütörtök

Arany János (életrajzi vázlat)

 

1. Született: 1817., Nagyszalonta. Szülei: Arany György, Megyeri Sára.

2. Tanulmányai: debreceni kollégium. Segédtanító, vándorszínész.

3. Nagyszalonta: tanító, majd aljegyző.

4. Felesége: Ercsey Julianna, gyermekeik: Juliska, László.

5. 1846. Kisfaludy Társaság pályázata: Toldi (irodalmi siker, Petőfi barátsága, Toldi-trilógia)

6. 1848-49. Nemzetőr, fogalmazó, állását elveszti (hazafias, forradalmi versek)

7. 1851. Nagykőrös: gimnáziumi tanár (balladák)

8. 1860. Pest: Kisfaludy Társaság igazgatója, Koszorú szerkesztője. (Hun mondakör, Buda halála)

9. 1865-tõl az MTA titkára, később főtitkára. (Shakespeare-fordítások, Őszikék)

10. Meghalt: 1882. Nemzeti sírkert

2020. november 25., szerda

Petőfi Sándor élete

Életrajzi vázlat

1. Született: Kiskőrös, 1823. Szülei: Petrovics István (mészárosmester), Hrúz Mária

2. Iskolái: Kecskemét, Aszód, Pest, Selmec, Pápa (Orlay, Jókai)

3. Közben katonának, majd színésznek áll, verseket ír (Sopron, Kecskemét)

4. 1844.: Debrecen–Pest. Vörösmarty támogatása: első verseskötetének kiadása,
        Pesti Divatlap  (segédszerkesztő)

5. 1844.: János vitéz (országos siker, népszerűség)

6. 1846-47.: Szendrey Júlia (házasság, egy gyermek)

7. Arany János (Toldi – barátság)

8. 1848.: Nemzeti dal, forradalmi versek, a forradalom egyik vezetője

9. Őrnagy Bem seregében

10. 1849.: Halála – Segesvár és Fehéregyháza között a csatatéren (máig viták és legendák tárgya)

2020. november 22., vasárnap

A Szózat vázlata

Vörösmarty Mihály: Szózat

Megírásának éve: 1836.

Megjelenésének éve: 1837.

Megzenésítésének éve: 1843.

– Politikai helyzet: a maradiak és a bécsi udvar ellentámadása, haladó gondolkodású, reformer politikusok zaklatása, bebörtönzése, általános csüggedés

– Vörösmarty célja: felrázni a nemzetet, buzdítani a csüggedőket, mozgósítani rendületlen hazaszeretetre

– A vers lényege: a nemzethez intézett szózat, felhívás a múlt példái révén, a magyarság választás elé állítása: élet vagy halál

– Legfőbb mondanivalója: az embernek csak egy hazája van, ezért a hazáért kell megtennie minden tőle telhetőt!

– Szerkezete:

1-2. vsz.: keret = a legfőbb mondanivalót tartalmazza, helytállásra, hazaszeretetre szólít.

3-9. vsz.: a magyarság múltja és jelene

10-12. vsz.: a jövő képei, választás elé állítja a magyarságot (vagy-vagy).

13-14. vsz.: keret = nyomatékosítja a legfőbb mondanivalót.

– Műfaja: óda = a himnusz rokon műfaja (Az óda magasztos, fennkölt témáról szóló emelkedett, ünnepélyes hangvételű költemény. A lírai műnembe tartozik.)

– Verselése: rímes, időmértékes (jambikus, azaz meghatározó versláb a jambus, magyarul szökő: ti-tá)

– Megzenésítése: 1843-ban a Nemzeti Színház pályázata: a nyertes pályaművet Egressy Béni nyújtja be.

– Utóélete: második nemzeti énekünkké vált.

2020. szeptember 27., vasárnap

A Himnusz elemzésének vázlata


Kölcsey Ferenc: Himnusz

1823 – megírásának éve
1829 – megjelenésének éve (Auróra évkönyv)
1832 – végső változat
1844 – megzenésítésének éve
1918 – hivatalos nemzeti himnusszá válik


Elemzési vázlat

A vers témája: A költő a nemzet múltját méri fel intésül korának magyarjaihoz: áldások és büntetések megrendítő képeit vonultatja fel.

Szerkezete:

1. vsz.:  keret: fohászkodás Istenhez,
a legfőbb mondanivalót tartalmazza:
többet szenvedett már e nép, mint amennyi
szenvedésre bűneivel rászolgált.

2-3. vsz.:
a dicső múlt képei, áldások

4-7. vsz.:
a tragikus múlt és a vigasztalan jelen képei, büntetések

8. vsz.: 
keret: nyomatékosítja a mondanivalót

Hangvétele: 
keserű, de éppen ezzel lázít a „kínzó rabság ellen”

Műfaja: 
himnusz, azaz Istenhez szóló fohász dicsőítő ének
az óda rokon műfaja (lásd: Vörösmarty Mihály: Szózat)

Verselése: 
rímes időmértékes:
páratlan sorok: 7 szótagosak, páros sorok: 6 szótagosak
trocheusok (tá, ti) és spondeusok (tá, tá) váltakozása, keresztrímek: (a, b, a, b),
de hangsúlyos versként is felfogható
(lásd dunántúli kanásztánc ritmikája és rímszerkezete:

Megismerni a kanászt cifra járásáról,
Tűzött-fűzött bocskoráról, tarisznyaszíjáról.
Nem kell nékem a kanász, csak a felesége,
Annak se más egyebe, csak a két szép szeme!
)

Költői
eszközök:
sajátos szórend pl.:
„Bal sors akit régen tép”

ellentmondás
pl. „…s nem lelé / Honját a hazában.”

ellentét:  
 „Bércre hág és völgybe száll”
 „Vár állott, most kőhalom”
„Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.”


alliteráció: 
„S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.”

Megzenésítője: Erkel Ferenc, 1844.
A himnusz megzenésítéséről szóló oldal szómagyarázatokkal:
http://erkel.oszk.hu/tan/himnusz

Gárdonyi Géza idézi Erkel visszaemlékezését a Himnusz megzenésítéséről:
Csend van. Ülök és gondolkodok: hát hogy is kellene azt a himnuszt megcsinálni? Elém teszem a szöveget. Olvasom. Megint gondolkodok. És amint így elgondolkozom, eszembe jut az én első mesteremnek a szava, aki Pozsonyban tanított. Azt mondta: fiam, mikor valami szent zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson először eszedbe. És ott a szoba csöndességében megzendülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhitat száll meg. A kezemet a zongorára teszem és hang-hang után olvad. Egy óra sem telik belé, megvan a himnusz..."


A Himnusz szövegének értelmezése

Himnusz – oktatási átirat (szövegértelmezés)

A magyar nép küzdelmes évszázadaiból 

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts föléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Balsors, akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Népünknek utat mutatsz
Hágóján Kárpátnak,
Új hazát, országot adsz,
Földjét Attilának.
S merre zúgnak habjai,
Tiszának, Dunának,
Árpád hős utódjai
Dicsőül szolgálnak.

Kunság búzaföldjein
Gazdag termést adtál,
Tokaj napos hegyein
Borszőlőt hizlaltál.
Zászlót tűztél győztesen
Vad török bástyára,
S Bécs sem gondol szívesen
Mátyásnak hadára.

Haj, de bűneink miatt
Támadt harag benned,
Ránk küldtél sok vad vihart,
Mért kellett ez tenned?
Most a rabló mongolok
Dúlták fel hazánkat,
Majd török félhold alatt 
Telt el másfél század.

Hányszor győzött gaz török,
S elhulltunk egy szálig.
Halottainkon röhög,
Vérben jár bokáig.
Hányszor támadt ellened
Fiad, édes hazám,
S véred vette véredet
Testvérgyilkos csatán.

Bújt az üldözött magyar,
Retteg barlangjában,
Ott is meglelik hamar,
Nincs helye honjában.
Hegyre föl és völgybe le,
Csak a gond a társa,
Amit lát tekintete:
Ország pusztulása.

Vár állt itt, most kőhalom,
Vidám volt a népe,
Odalett a vigalom,
Gyász lépett helyébe.
Elhulltak a harcosok,
Rabok vagyunk mégis,
Árva vagyok és konok:
Megsegít az ég is!

Szánd meg, Isten, a magyart,
Sok vész sújtott minket,
Nyújts föléje védő kart,
Boldogságot, kincset.
Balsors minket régen tép,
Hozz ránk víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

(Fenti szöveget szigorúan oktatási célra szabad használni!)

Kölcsey-emlékház Sződemeteren


Élete és munkássága szűk (szavas) vázlatban


Kölcsey Ferenc
költő, kritikus, nyelvújító, politikus
 (1790-1838)

1. Szül.: 1790., Sződemeter (Szilágy vármegye), köznemesi család
2. Szülei korai halála, jobb szemére megvakul.
3. Tanulmányai: Debreceni Református Kollégium, Pesten joggyakornok, de ügyvédi vizsgát nem tesz.
4. Szatmárcsekén gazdálkodik. Parainesis Kölcsey Kálmánhoz
5. Kazinczy – nyelvújító mozgalom
6. 1823. január 22.: Himnusz.
7. Közéleti szerep: Szatmár vármegye aljegyzője, főjegyzője, a vármegyegyűlésen a szabadelvű képviselők vezetője.
8. 1832.: országgyűlési követ. Az ellenzék vezére, kiváló szónok.
9. 1835.: lemond: „Jelszavaink valának: haza és haladás.”
10. Halála: 1838., SzatmárcsekeFerenczy István szobra

Kölcsey Ferenc élete és munkássága bő (mondatos) vázlatban


Kölcsey Ferenc
költő, politikus, nyelvújító
 (1790-1838)

Nemesi származású, haladó gondolkodású költő, kritikus, politikus, szónok. Kazinczy Ferenccel együtt a nyelvújító mozgalom elindítója. Nemzeti himnuszunk költője.

Életrajzi vázlat

1. 1790-ben született Sződemeteren (Szilágy vármegye) köznemesi családban.
2. Gyermekkorának tragikus eseményei: szülei korai halála, jobb szemére feketehimlő következtében megvakul.
3. Tanulmányai: Debreceni Református Kollégium, Pesten joggyakornok, de ügyvédi vizsgát nem tesz.
4. Öccsével együtt a család Szatmárcsekei birtokán gazdálkodnak. Testvére halála után eltartja annak családját, különös gondot fordít unokaöccse nevelésére (Parainesis Kölcsey Kálmánhoz)
5. Kazinczy mellett jelentős szerepet vállal a nyelvújító mozgalomban (Felelet a Mondolatra).
6. 1823. január 22.: Himnusz.
7. Fokozatosan visszatér a közéletbe: Szatmár vármegye aljegyzője, majd főjegyzője lesz, a vármegyegyűlésen a szabadelvű képviselők vezetője.
8. 1832-ben országgyűlési követté választják. A pozsonyi országgyűlés alsóházában (képviselőház) az ellenzék vezére, kiváló szónok.
9. 1835-ben visszaadja mandátumát (Szatmár vármegyében a konzervatívok kerekednek fölül, nem támogatják az örökváltságot), híres búcsúbeszédében hangzik el: „Jelszavaink valának: haza és haladás.”
10. 1838-ban tüdőgyulladásban hal meg.

A XIX. század társadalma, irodalma és művészete Magyarországon


(jpg)

Bevezető óra a hetedikes irodalomhoz (vázlat)


A XIX. század társadalma, irodalma és művészete Magyarországon

(vázlat)

Előzmények:

– felvilágosodás                   
– polgári forradalmak         
– klasszicizmus                    
– nyelvújító mozgalom        

A reformkor (1825-1848.)

Magyarország elmaradott, gazdaságilag fejletlen ország, a Habsburg Birodalom része.
1825-ben megindul a reformmozgalom.
Reform: a haladás érdekében végrehajtott változtatás, javítás, újítás.
Reformmozgalom: az elmaradott társadalmi viszonyokat reformokkal, békés úton próbálták megváltoztatni.
Reformerek: haladók (haladó és hazafias gondolkodású nemesek, polgárok)
Maradiak, konzervatívok: nem akarnak mélyreható változásokat (általában udvarhű nemesek)

A haladók főbb törekvései:
                                       – a magyar nyelv ügye
                                       – közteherviselés
                                       – jobbágyfelszabadítás
                                       – törvény előtti egyenlőség

A reformok csak félig-meddig valósultak meg.

A forradalom és szabadságharc korszaka (1848-1849.)
A reformkor számos törekvését megvalósítja. Megszünteti a feudalizmust, a jobbágyrendszert, bár az ország függetlenségét nem tudja kivívni.

Az aradi vértanúktól a kiegyezésig (1849-1867.)

A magyarokat nem törik meg a megtorlások, ellenszegülnek a bécsi udvarnak. 1867: az osztrákok kiegyeznek a magyarokkal.

A kiegyezéstől a századfordulóig (1867-1900.)
Megindul a gazdasági fejlődés.
             
Irodalom, művészet, tudomány

A közművelődés nagyot fejlődik:

                                       – Nemzeti Múzeum és Könyvtár
                                       – Magyar Tudományos Akadémia
                                       – Kisfaludy Társaság
                                       – Pesti Magyar Színház
                                       – Petőfi Társaság
                                       – újságok, folyóiratok

A művészet és a tudomány a haladás ügyét szolgálja.

A század legjelentősebb alkotói:
                                      
                                       – Barabás Miklós festő
                                       – Liszt Ferenc zeneszerző
                                       – Erkel Ferenc zeneszerző
                                       – Kölcsey Ferenc költő, politikus
                                       – Vörösmarty Mihály költő
                                       – Petőfi Sándor költő
                                       – Arany János költő
                                       – Jókai Mór író
                                       – Eötvös József író, politikus
                                       – Katona József drámaíró
                                       – Madách Imre drámaíró
                                      
A kor stílusirányzatai:
                                       – klasszicizmus
                                       – romantika
                                       – népiesség
                                       – realizmus

2020. május 13., szerda

Miksa fotói az „egri” várról

Az Egri csillagok 1968-ban bemutatott magyar történelmi film, amely Gárdonyi Géza azonos című regényéből készült. A film jeleneteinek egy részét Pilisborosjenő mellett, a Kevélyek lábánál forgatták, ahol a film készítői felépítettek egy díszletvárat. Ennek maradványai ma turistalátványosságként szolgálnak, és amolyan nemzeti „zarándokhellyé” vált. Nyaranként színházi előadásokat is szoktak itt rendezni. Ezt fotózta le Miksa.

2020. május 12., kedd

Feladatok év végéig

Magyar irodalom:

1. A hónap legfontosabb feladata továbbra is a kreatív irodalmi nagydolgozat elkészítése az Egri csillagokból. Álljatok neki, hagyjátok, hogy szárnyaljon a fantáziátok, a külalakra is ügyeljetek! (Színes, érdekes borítót is készíthettek, ill. rajzokkal illusztrálhatjátok a történetet.)
2. Ne felejtsétek el a 3. ajánlott olvasmányt sem (beszámoló vagy olvasónapló vagy kreatív munka)! Élő beszámolókra zoomos órákat fogunk tartani a hónap második felében. Időben jelezzétek, ha ilyenre igényt tartotok!
3. Utolsó anyagrészünk: Csokonai Vitáz Mihály versei. Ebből az anyagból legfeljebb könnyű röpdolgozat várható.
4. Az utolsó kívülről megtanulandó vers Csokonaitól „A Reményhez”. (Szintén zoomos órák keretében történik a számonkérés.)
5. Az év utolsó kupakfogalmazása
6. A kiselőadás megtartása nem kötelező, de beadható írásban vagy megtartható zoomos óra keretében. Csak 5-ös vagy csillagos 5-ös kerülhet a naplóba. (Illetve 4-es is vagy 3-as, ha kéri valaki.)

Magyar nyelv:

1. Péntek: dolgozat szófaji elemzésből
2. Hátralévő anyagrészek: a viszonyszavak és a mondatszók; a szóképzés. Számonkérés: röpdolgozat (teszt) formájában
3. Tollbamondás jegyre (a múltkorihoz hasonlóan)
4. Az irodalmi nagydolgozat piros formai jegye (szövegkép, margók, bekezdések, helyesírás)

2020. május 3., vasárnap

A hónap feladatai


Figyelem!

A hónap két kiemelt feladata a második irodalmi nagydolgozat megírása és a harmadik ajánlott olvasmányról való beszámoló megtartása, ill. kreatív munka vagy olvasónapló beadása.
Aki beszámolót tart, küldheti ezt videofájlban vagy zoomos óra keretében élőben adhatja elő.
Ilyenkor az osztálytársai is tudják őt segíteni a kérdéseikkel, illetve az érdemjegy eldöntésében (véleményt mondhatnak). Kérem, hogy aki zoomos óra keretében akarja megtartani a könyvajánlót, itt jelezze, mert akkor beosztom őt, amikorra akarja. A legelső zoomos órát az ötödik teszt megírása után tartjuk. (Egy zoomos óra keretében 4-5 beszámolót lehet legfeljebb tartani.)
Mindkét feladat teljesítésének határideje: május 29.

Már csak egy új anyagunk lesz: Csokonai Vitéz Mihály költészete (tankönyv 179-187. oldal). A Reményhez c. verset kívülről is tudni kell, ez a magyar irodalom egyik legismertebb verse (tk. 184.) Aki nehezen tanul verset, kezdjen neki már most. Mindenkitől kérni fogom a legelső júniusi irodalomórán (zoomos felelés lesz).

Már csak hat hét van hátra a tanévből, most nem szabad kiengedni! Hajrá!

2020. március 24., kedd

Szófajok: a határozószó

A határozószó

A határozószó önálló szófaj, az alapszófajok közé tartozik.
A határozószók a cselekvés körülményeit fejezik ki.

Helyhatározószók: kint, bent, fent, lent, elöl, hátul, alul, fölül, otthon stb.
Időhatározószók: most, majd, reggel, ma, holnap, rögtön, mindjárt, soha, mindig stb.
Módhatározószók: jól, sebtében, vaktában, gyalog stb.
Állapothatározószók: hanyatt, egyedül stb.

A határozószók egy részét névmásokból képeztük. Ezek kettős szófajú szavak, névmásnak és határozószónak egyaránt tekinthetők.
Például:

A tankönyvünk 67. oldalán lévő táblázatban is láthatod ezt (határozószói névmások):


2020. március 23., hétfő

Toldi-illusztrációkAz epikai művek szerkezete

Az epikai (és drámai) művek jellemző szerkezete

I. Előkészítés (expozíció)
– az író megismertet az előzményekkel, a főbb szereplőkkel, és bemutatja a kiinduló helyzetet

II. Bonyodalom (konfliktus)
– konfliktus = összeütközés, ellentét, nézeteltérés
– a cselekmény elindítója, mozgatója
–  ellentét a hős és környezete vagy az egyes szereplők között
– az ellentétes indulatok gyakran a hős lelkében csapnak össze 
– gyakran valódi összeütközést jelent (párbaj, harc, gyilkosság)

III. A cselekmény kibontakozása
– több szálon (szereplők, helyszínek, időpontok) is futhat (pl. regényekben)
– epizódok és leírások lassíthatják, késleltethetik a végkifejletet

IV. Tetőpont
– a legizgalmasabb, legkiélezettebb, legválságosabb jelenet, helyzet, esemény, amikor a főszereplők sorsa eldől

V. Megoldás
– a szereplők sorsa rendeződik, 
– a konfliktus megszűnik vagy feloldódik 
(műfaj szerint, pl.: mese, komédia, tragédia stb.)

2020. március 17., kedd

Időpontok, határidők – VÁLTOZOTT!

A harmadik ajánlott olvasmánnyal való elszámolás (könyvajánló írásban, PowerPoint bemutatóban vagy videóban, olvasónapló, kreatív munka): 2020. május 29.

A házi olvasmány (Gárdonyi Géza: Egri csillagok) elolvasásának határideje: 2020. május 4.

A második on-line irodalmi nagydolgozat beadásának határideje: 2020. május 29.

Kiselőadás megtartása egyénileg (magyar kultúra): nem kötelező, vállalható! Pl.: PowerPoint bemutató készítése, videó készítése, egyéb más kreatív mód.

Toldi-illusztráció

Kedves Gyerekek!

A hét irodalmi házi feladata a következő:

Készítsetek illusztrációt a Toldi valamelyik jelenetéhez!
Méret: A4
Technika: bármi (pl., rajz, festmény, gyurmaszobor, építőkocka, Lego, Playmobil, makett, montázs stb.)
A lényeg, hogy minél jópofább, kreatívabb legyen!

Aki nem tud alakokat rajzolni, az tájképet is készíthet a mű valamelyik helyszínéről, ill. lefestheti, lerajzolhatja, makettben elkészítheti például a Toldi család udvarházát.

A művet be kell szkennelni vagy le kell fotózni, és csatolt (!) fájlként kell elküldeni nekem (fogarasy@t-online.hu). Ne mentsétek a fotót a levélbe!
A képfájlnak a következő módon kell nevet adni: név + Toldi-kreatív. Például: Apollónia Toldi-kreatív vagy Angyal Toldi-kreatív. Mindenki a családnevét adja meg!

Ha makettet készítesz, érdemes több nézetből is lefotózni az alkotást. Ilyenkor a fájlok neve így alakul például:  Apollónia Toldi-kreatív 1, Apollónia Toldi-kreatív 2, Apollónia Toldi-kreatív 3 stb.
Filmet is lehet készíteni vagy PowerPoint bemutatót.

Az alkotáson rajta kell lenni a nevednek és osztályodnak! A kreatív munkának jópofa címet is adhatsz, ez is legyen rajta a lapon vagy maketten stb.

Az alkotásokat értékelni fogom!

A fotók elküldésének határideje: március 23., hétfő, 12 óra.

Jó alkotómunkát kívánok!

Üdv:

Attila bá


2020. február 20., csütörtök

Nyelvtani alapfogalmak


Nyelvtani alapfogalmak

A beszédhang olyan hang, amelyet hangképző szerveinkkel hozunk létre. A beszédhangokból szavakat alkothatunk. (A magyar nyelvnek 39 beszédhangja van.)

A betű a beszédhang írott vagy nyomtatott jele. (40 + 4)

A szó beszédünk legkisebb önálló, értelmes része. (A toldalékok nem önállóak, mindig szavakhoz kapcsolódnak.)

A szó hangalakból és jelentésből áll. (H +J = SZÓ)

A hangalak az a hangsor, amelyet kiejtünk vagy hallunk.

A jelentés az, amire gondolunk a szó kiejtésekor vagy hallásakor.

A szótő olyan önálló szóelem, amelyhez további szóelemeket kapcsolhatunk.

A képző olyan nem önálló szóelem (toldalék), amely megváltoztatja egy szó jelentését, azaz új szót alkot. (A képző gyakran a szó szófaját is megváltoztatja.)

A jel olyan nem önálló szóelem (toldalék), amely némileg módosítja a szó jelentését.

A rag olyan nem önálló szóelem (toldalék), amely összeköti a mondatban a szavakat és kijelöli mondatbeli szerepüket. (A rag lezárja a szót, utána több szóelem nem állhat.)

A mondat egy gondolat nyelvi kifejezése.

szófajok: a szavakat jelentésük (továbbá tulajdonságaik és mondatban betöltött szerepük) alapján csoportokba soroljuk.


Az ige cselekvést, történést, létezést fejez ki.

A főnév élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét jelöli.

A melléknév tulajdonságot fejez ki. (Származást, valahová való tartozást is kifejezhet.)

A számnév számot, mennyiséget fejez ki. (Megjelölheti azt is, hogy valaki vagy valami hányadik a sorban.)

névmások főneveket, mellékneveket és számneveket helyettesítő szavak.

Az igenevek olyan igéből képzett szavak, amelyeket főnévi, melléknévi, ill. határozói tulajdonságokkal rendelkeznek (főnévi igenév: olvasni; melléknévi igenév: olvasó, olvasott, olvasandó; határozói igenév: olvasva, olvasván).

határozószók a cselekvés körülményeit fejezik ki (helyét, idejét, módját).


2020. február 4., kedd

Nyelvtan kisdolgozat időpontja, témái

Kisdolgozat (szófajok + ismétlés)

Időpontja: február 11., kedd

Témák, kérdések:

A szó meghatározása
A szófajok rendszere
Mi alapján soroljuk a szavakat szófaji csoportokba?
Az alapszófajok
Mi jellemzi az alapszófajokat?
Mi jellemzi a viszonyszókat?
Az ige
Igealakok felismerése, igeragozás
A névszók fajtái
A főnév
A főnév fajtái
A melléknév
Toldalékos melléknevek

Ismétlő témák:
Hangtan: beszédhangok fajtái, mássalhangzó-törvényszerűségek
Szóalaktan: szótő, toldalékok meghatározása, felismerése
Jelentéstan: hangalak, jelentés, szócsoportok (egyjelentésű, többjelentésű stb. szavak)
felismerése)
Helyesírási alapelvek

Arany János (életrajzi vázlat)

  1. Született: 1817., Nagyszalonta. Szülei: Arany György, Megyeri Sára. 2. Tanulmányai: debreceni kollégium. Segédtanító, vándorszínész. ...